17. październik, 2017

Pierwsze posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego (PZS) przy Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku odbyło się 05. 10.2017r., w którym udział wzięło 17 jej członków, na 23 wchodzących w skład PZS.
Na początku posiedzenia Proboszcz ks. kan. Jerzy Kordiak wyjaśnił, że trwa okres przygotowawczy do I Synodu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Na ten czas Duszpasterska Rada Parafialna została przemianowana na Parafialny Zespół Synodalny. Jest to grupa doradcza poszerzona o wszystkich katechetów, nadzwyczajnych szafarzy oraz innych wiernych zaangażowanych w życie parafii. Podczas zebrań będą rozmowy na wskazane tematy, odpowiadające tematyce poszczególnych niedziel synodalnych.

W skład Parafialnego Zespołu Synodalnego wchodzą:
Proboszcz – ks. kan. Jerzy Kordiak
Wikariusz – ks. Jakub Świątek
ks. kleryk – Mateusz Topolski
członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej: Ryszard Andrys, Edmund Białasik, Jerzy Ganecki, Mariusz Graczyk, Jan Greczycho, Barbara Czapska-Klekot, Krzysztof Krzywak, Grażyna Matysiak, Dorota Szatkowska (sekretarz), Piotr Szczepaniak, Irena Trypucka, Krystyna Woźniak, Barbara Zaremba, Małgorzata Gaudyn-Kaczmarek, Andrzej Chromiński oraz Elżbieta Krzywak, Krystyna Antczak, Elżbieta Mazurek, Jan Mazur i Daniel Kański.

Każda Niedziela Synodalna ma poprzedzać spotkanie parafialnej grupy synodalnej. W jego trakcie członkowie grupy będą dyskutować nad pytaniami przesłanymi do parafii, a wnioski wypracowane na spotkaniu będzie przekazywać do Diecezjalnego Sekretariatu Synodu pan Jerzy Ganecki.

Hasłem Synodu jest: „Przez wiarę i chrzest do świadectwa.”

Synod należy traktować, jako formę aktywności świeckich w Kościele i ma charakter doradczy ludzi świeckich odpowiedzialnych za działanie Parafii, Diecezji. Kościół tworzą kapłani i ludzie świeccy.
Każde spotkanie jest rozpoczynane Modlitwą Synodalną.


Członkowie Parafialnego Zespołu Synodalnego na pierwszym spotkaniu zauważyli konieczność zwiększenia udziału grup parafialnych w życiu parafii oraz poświęcenia większej uwagi rodzinie, gdyż tam głównie powinno kształtować się życie religijne, a na tym polu obecnie jest dużo do zrobienia.

Wnioski wypływające z dyskusji w oparciu o pytania nadesłane przez Kurię do pierwszej Niedzieli Synodalnej  w dniu  24.09.2017r. – „Synod jako forma aktywnej obecność świeckich w Kościele”:

1.  Parafianie będą informowani o I Synodzie Diecezjalnym i pracach Parafialnego Zespołu Synodalnego na stronie internetowej parafii: (zakładka w drugiej kolumnie na stronie startowej, w zakładce aktualności i na parafialnej stronie parafii Facebook) oraz będą umieszczane informacje na tablicy w przedsionku kościoła.
2.  Modlitwa synodalna do Pięciu Braci Międzyrzeckich będzie propagowana m.in. poprzez rozdanie po Mszach św. kartek wiernym z tekstem modlitwy do indywidualnego odmawiania. Modlitwa będzie odmawiana także wspólnie w każdy wtorek i czwartek miesiąca przed Mszą św. wieczorną oraz będzie znajdować się na stronie internetowej parafii i tablicy w przedsionku kościoła.
3.  Większa aktywność świeckich potrzebna byłaby w duszpasterstwie rodzin z uwzględnieniem związków niesakramentalnych i zagrożonych rozbiciem małżeńskim oraz w większej aktywności parafian w wydarzeniach parafialnych, dekanalnych i diecezjalnych.
4.  Częściej włączać w nabożeństwa, uroczystości i modlitwy członków grup wspólnotowych dorosłych i dzieci działających w parafii (np. prowadzenie modlitw różańcowych, Drogi Krzyżowej, animacja Mszy św., modlitwy brewiarzowe itp.).
5.  Zachęcać do udziału w parafialnych, dekanalnych czy diecezjalnych pielgrzymkach i spotkaniach Żywego Różańca, szczególnie mężczyzn.
6.  Organizować grupy dziecięce i młodzieżowe z udziałem dorosłych (np. rodziców, katechetów) włączające się w życie parafii.
7.  Organizować spotkania ewangelizacyjne dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych i młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania (wspólne Msze św., katechezy, sakrament pokuty itp.).
8.  Cykliczne spotkania (w parafii lub dekanacie)w ramach duszpasterstwa rodzin małżonków, wdów i wdowców, np. dla małżeństw z problemami małżeńskimi, dla rodzin mających problemy z dziećmi małymi jak i dorosłymi, dla rodzin z „niebieską kartą”. W ramach spotkań – prelekcje np. psychologów czy świadectwa małżonków, rodziców, dzieci – tu duża rola dla małżeńskich i rodzinnych grup wspólnotowych.
9.  Organizować spotkania dla małżeństw zawartych np. we wrześniu czy we wskazanym wspólnym stażem , w ramach których uczestnictwo we Mszy św. , krótka konferencja, błogosławieństwo i odnowienie ślubu. W innym terminie spotkanie grupy małżeństw, np. rodziców dzieci pierwszokomunijnych.
10.  Stworzyć dekanalny czy diecezjalny punkt konsultacyjny dla małżonków zagrożonych rozwodem.

Wnioski wynikające z oczekiwań wobec Synodu Diecezjalnego:

1.  Zmiany personalne wśród księży powinny uwzględniać ciągłość opieki duszpasterskiej w grupach i wspólnotach działających w parafii.
2.  Synod Diecezjalny powinien zastanowić się nad kryzysem rodziny.
3.  Zorganizować np. dekanalne spotkania i poradnictwo dla związków niesakramentalnych, ludzi poranionych i włączenie ich w życie parafii.
4.  Ożywienie wiary diecezjan i odpowiedzialności za wspólnotę kościoła.
5.  Skonkretyzowanie prawa diecezjalnego odnośnie dyscypliny kościelnej udzielania Sakramentów św., działalności charytatywnej, wskazanie konkretnych metod nowej ewangelizacji.

05.10.2017r. pierwsze posiedzenie Parafialnego Zespołu Synodalnego odbywało się przy wyłączeniu prądu w całej parafii

Kolejna Niedziela Synodalna „Parafia miejscem doświadczenia Kościoła jako wspólnoty” odbędzie się 29 października 2017r.,  a spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego – w czwartek 09 listopada 2017r.