13. grudzień, 2018

13.12.2018r. podczas Mszy św. roratniej o godz. 17:00 w ramach cyklu katechez Szkoły Wiary ks. dr Dariusz Wołczecki, nasz rezydent wygłosił do zgromadzonych parafian 2 Katechezę  „Moje miejsce w Bożym planie i historii zbawienia”.

13.12.2018 r.  ks. dr Dariusz Wołczecki wygłasza 2 Katechezę w Szkole Wiary

 

Poniżej  przedstawiamy skrót  drugiej  katechezy

Objawienie Boga i Jego miłości w historii człowieka dało początek duchowej drodze ku dojrzałości głębokiego doświadczenia misterium Boga, stworzenia i jego celu ostatecznego, tzn. zjednoczenia stworzeń ze swoim Stworzycielem. Bóg obawiał się człowiekowi stopniowo, dostosowując się do jego zdolności rozumienia misterium. Historia może być zatem rozpatrywana i analizowana jako podzielona na etapy droga wprowadzania człowieka w misterium Boża żyjącego. Bóg przechodzi przez ludzką historię pozostawiając swoje ślady. Człowiek jest wezwany do podjęcia zadania odkrywania ich, aby nie zgubić ścieżki, która prowadzi do celu ostatecznego swojej egzystencji. W historii, którą Bóg stwarza i w której się objawia, jest zapisany Jego zbawczy plan, który obejmuje cały wszechświat. Ten plan jest wyrażeniem mądrości, miłości i miłosierdzia Bożego.

W centrum zbawczego planu znajduje się osoba Jezusa Chrystusa. On wypełnia go całkowicie i w ten sposób definitywnie objawia misterium miłości Boga w historii zbawienia. Chrystus Pan wypełnia ten plan w swoim Kościele i poprzez Kościół (por. Ef 3,8-11). Z tego powodu misterium, o którym mówimy, słusznie określa się jako „misterium Chrystusa” (por. Ef 3,4). To stwierdzenie obejmuje dwa aspekty: Boży plan zbawienia i jego realizację w historii.

W historii zbawienia możemy wyróżnić dwie fazy:  Pierwsza rozpoczyna się wraz z dziełem stworzenia i kończy w momencie grzechu Adama, który niszczy pierwotne przymierze, czyli relację przyjaźni człowieka z Bogiem (por. Rdz 1-3). Miłosierny Bóg nie pozostawia człowieka w stanie grzechu, lecz podejmuje na nowo swój plan (por. Rdz 3,14) i wypełnia go w Chrystusie – Nowym Adamie.

Druga faza to historia zbawienia w sensie ścisłym, podzielona na trzy etapy: pierwszy polega na jego przygotowaniu (wszystkie wydarzenia Starego testamentu, w których wzrasta pragnienie i oczekiwanie na Zbawiciela – w szczególności Pascha i wyjście Egiptu); drugi dotyczy realizacji tego planu w osobie i życiu Jezusa Chrystusa (centralny punkt historii, tzn. misterium zapoczątkowane od Wcielenia i ukoronowane Paschą Pana – „paschalne misterium Chrystusa”). Trzeci etap to „czas Kościoła” (ta część jest kontynuacją historii zbawienia poprzez wielokrotnie i stale powtarzaną anamnezę – uobecnienie paschalnego misterium Chrystusa pośród ludu Nowego Przymierza pod znakami liturgicznymi, zwłaszcza sakramentalnymi).

„Czas Kościoła” jest zatem ostatnim etapem historii zbawienia, w którym to, co dokonało się w Chrystusie może przeniknąć i być przyjęte przez każdego człowieka. Według Bożego zamysłu każdy może doświadczyć w sobie mocy paschalnego misterium Chrystusa i może go uczynić centrum i szczytem własnej historii. Warto wspomnieć stwierdzenie św. Leona Wielkiego: „To, co było widzialne w Chrystusie, przeszło w sakramenty Kościoła”. Liturgia konkretyzuje (realizuje, urzeczywistnia) dzisiaj trzeci etap historii zbawienia. Dzięki niej można włączyć się w tę historię i uczynić z niej osobistą. Chrystus jest zawsze obecny w życiu Kościoła (por. Mt 28,20); inny jest jedynie sposób, w który staje się jego uczestnikiem i działa w nim. Dziś mamy sakramentalną obecność Pana pod zasłoną znaków. Liturgia wprowadza zatem w misterium celebrując (uobecniając, czyniąc obecnym) misterium Chrystusa.
Można by dodać jeszcze czwarty etap, którym będzie paruzja, czyli powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na końcu czasów, gdy zakończy się historia zbawienia i dopełni się Boży plan zbawienia. Wtedy spotkamy się z Bogiem twarzą w twarz w królestwie niebieskim.     Tekst: ks. dr Dariusz Wołczecki

Zapraszamy do zapoznania się poniżej z proponowanymi tematami kolejnych katechez oraz uczestnictwa w nich w II czwartek miesiąca na Mszy św. o godz. 18.30.

Zaprośmy również naszych krewnych, przyjaciół i znajomych.

Mamy nadzieję, że do zobaczenia na kolejnej katechezie 10 stycznia w czwartek.


WIDEO  Z  KATECHEZY

FOTOGALERIA   Z   KATECHEZY

 

Foto: Jerzy Ganecki